รวมเรื่องดีดี….ควรรู้ สู้โควิด-19

#covid19
รวมเรื่องดีดี….ควรรู้ สู้โควิด-19
- สายด่วนโควิด-19
- อาการเบื้องต้นโควิด-19
- ผู้ป่วยเสี่ยงอาการรุนแรวงหากติดโควิด-19
- วิธีป้องกันโควิด-19
- ข้อควรรู้เกี่ยวกับโควิด-19
 
ด้วยควำมปรำถนำดีจำก
#AmityInsuranceBroker
สนใจซื้อประกันโควิด-19
คลิกเลย LINE @amityinsure
หรือโทร 02-5298899 ,089-9449886
#อะมิตี้ชีวิตดีทุกวัน #AmitySafelyLively