แผนประกันสุขภาพไวรัสโควิด-19

 

 • แผน 3

  450 บาท

  การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19

  500,000

  ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อปี หรือ ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19 ต่อปี

  50,000

  การชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19 (วันละ)
  (กรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล)

  สูงสุด 20 วัน/ปี
  2,500

  ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน (ต่อปี) จ่ายตามจริงไม่เกิน)

  1,000

  เงินชดเชยรายเดือนเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในและพักฟื้นจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สูงสุด 4 เดือน/ปี หรือการชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการแพ้วัคซีน COVID-19 สูงสุด 120 วันต่อปี (เดือนละ)

  ไม่คุ้มครอง

  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อพบแพทย์หลังการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อครั้ง

  สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
  ไม่คุ้มครอง
 • แผน 4

  850 บาท

  การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19

  1,000,000

  ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อปี หรือ ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19 ต่อปี

  100,000

  การชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19 (วันละ)
  (กรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล)

  สูงสุด 20 วัน/ปี
  5,000

  ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน (ต่อปี) จ่ายตามจริงไม่เกิน)

  1,000

  เงินชดเชยรายเดือนเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในและพักฟื้นจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สูงสุด 4 เดือน/ปี หรือการชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการแพ้วัคซีน COVID-19 สูงสุด 120 วันต่อปี (เดือนละ)

  ไม่คุ้มครอง

  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อพบแพทย์หลังการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อครั้ง

  สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
  ไม่คุ้มครอง
 • แผน IS

  1,950 บาท

  การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19

  2,000,000

  ค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อปี หรือ ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19 ต่อปี

  30,000

  การชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19 (วันละ)
  (กรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล)

  สูงสุด 20 วัน/ปี
  ไม่คุ้มครอง

  ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน (ต่อปี) จ่ายตามจริงไม่เกิน)

  10,000

  เงินชดเชยรายเดือนเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในและพักฟื้นจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สูงสุด 4 เดือน/ปี หรือการชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการแพ้วัคซีน COVID-19 สูงสุด 120 วันต่อปี (เดือนละ)

  30,000

  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อพบแพทย์หลังการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อครั้ง

  สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
  10,000